Jurnal Telematika

Vol 12, No 2 (2015)

Edisi Juli 2015

Table of Contents

General

Ali Tarmuji, Ilham Nurfuadi
Meiyanto Eko Sulistyo, Ristu Saptono, Adam Asshidiq
Bambang Sugiantoro
Bambang Yuwono, Simon Pulung Nugroho, Heriyanto Heriyanto
Awang Hendrianto Pratomo, Dessyanto Boedi Prasetyo, Nuryono Setyo Widodo, Indra Aprillinfanteri Army
Utaminingsih Linarti
Richki Hardi
Lisna Zahrotun